21 октября 2021
142

Қонақ дәрісі | Гостевая лекция

20.10.2021 күні кафедрамызда Сырттан келетін әр саланың білікті мамандарының дәріс беру кестесіне сәйкес «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» компаниясының  Құбыр жүргізу ісі бойынша инженер-геодезист Калиев Арман Сагатович және «УралВодПроект»  ЖШС  инженер-топограф геодезисті Мансурова Альбина Владимировна «Кадастр» және «Жерге орналастыру», «Құрылыс», «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру» мамандықтарының студенттеріне дәріс өткізді.         

«Жерге орналастыру», «Құрылыс»  және «Кадастр»  техникалық, экономикалық қызметтің маңызды салаларының бірі ретінде барлық жерде және әрдайым өзекті болып келеді. Осы бағытта дәріс берушілер білім алушыларға  геодезиялық әдістерді, сызықтардың барлық түрлерін, жер учаскелерінің контурларын және кез-келген күрделілік деңгейіндегі топографиялықгеодезиялықкартографиялықтопырақтықгеоботаникалық және басқа да зерттеу мен іздестіру жұмыстарын жетік түсіндірді. Аталған мамандықтар бойынша қолданылатын GPS – қабылдағыштар, сызықтық және дөңгелек шкала, нивелир, теодолит, тахеометр сияқты Геодезиялық құралдардың теориясын, зерттеу әдісін  дұрыс пайдалануы туралы өздерінің тәжірибеде жинақтаған білімдерін болашақ мамандар білім алушыларға толық мәлімет берілді.

Қазіргі нарық заманында білікті маман – қоғамның дамуына үлес қосатын қозғаушы күш деген мақсатта ұйысдастырылып отырған сырттан келетін әр саланың білікті мамандарының дәрісі студенттер үшін  бірден-бір таптырмас үлкен тәжірибе алмасу болып табылатыны сөзсіз.

 

20.10.2021 г. на кафедре в соответствии с графиком гостевой лекции квалифицированных специалистов различных отраслей, прибывших на кафедру, инженер-геодезист компании «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» Калиев Арман Сагатович и инженер-топограф геодезист ТОО «УралВодПроект» Мансурова Альбина Владимировна провели лекции для студентов специальностей «Кадастр», «Землеустройство» , «Строительство» и «Производство строительных материалов, изделий и конструкций".

         Специальности  «Кадастр», «Землеустройство» , «Строительство» и «Производство строительных материалов, изделий и конструкций",  как одни из важнейших сфер технической, экономической деятельности, актуальны повсеместно и всегда. В данном направлении лекторы в совершенстве объяснили обучающимся геодезические методы, все виды линий, контуры земельных участков и топографические, геодезические, картографические, почвенные, геоботанические и другие исследовательские и изыскательские работы любого уровня сложности. Полученные на практике знания по правильному использованию методов исследования и теории геодезических приборов, таких как GPS – приемники, линейная и круглая шкала, нивелир, теодолит, тахеометр были подробно изучены будущими специалистами.

Несомненно, в нынешние рыночные времена лекции высококвалифицированных специалистов из разных сторон, которые объединяются в единую движущую силу, способствующую развитию общества, являются единственным незаменимым обменом опытом для студентов.

 

Whats-App-Image-2021-10-22-at-07-46-25

Whats-App-Image-2021-10-22-at-07-46-24-1

guest-lection